ADISCO, Burundi
KBF afriKa PRIjs 2014/2015

ADISCO ontving de KBF Afrika Prijs voor haar inspanningen om ondernemerschap en het opzetten van coöperatieven en ziekenfondsen op nationaal niveau te stimuleren, om zo de financiële autonomie van individuen te versterken en de samenlevingsvoorwaarden voor de bevolking van Burundi duurzaam te veranderen.

ADISCO (Appui au Développement intégral et à la Solidarité sur les Collines) is een organisatie die in  2006 opgericht werd door Burundezen uit de diaspora. ADISCO wil de eigen krachten van de Burundese boeren aanspreken om hun autonomie te vergroten door werkbare economische modellen op te bouwen. Doel is het mogelijk maken van solidaire, welvarende en waardige collines (gemeenschappen).


“ADISCO vertrekt van
het idee dat armoede
stamt uit het verlies aan
zelfvertrouwen, wat op zijn
beurt voeding geeft aan
een gevoel van fatalisme
en berusting.”

Deogratias Niyonkuru, Secretaris-Generaal en medeoprichter van ADISCO


De organisatie helpt de bevolking in de Burundese collines bij het ontwikkelen van geïntegreerde familiebedrijfjes en stimuleert de oprichting van zelf gerunde coöperatieven om de beheerskosten te delen en de onderhandelingspositie te versterken. Deze aanpak perkt niet alleen het risico op marktschommelingen in, maar ook de afhankelijkheid van klimaatschommelingen en ziektes. Op deze manier worden de natuurlijke bronnen gerespecteerd en de voedselveiligheid en inkomsten van de
lokale gemeenschappen verzekerd.

Gezien de overexploitatie en de arme gronden is het ook noodzakelijk om het werken buiten de landbouw te promoten. ADISCO helpt mensen, en in het bijzonder jongeren, die projecten opzetten rond ondernemingen met een toegevoegde waarde voor de lokale economie. Dit zorgt ervoor dat zij makkelijker toegang krijgen tot vorming en de noodzakelijke technische en commerciële informatie.

Om de mensen te mobiliseren zet ADISCO in op ‘gist’-figuren: mannen en vrouwen die representatief zijn
voor hun gemeenschap en die daar ook erkend worden, niet zozeer om hun puur technische expertise, als wel om de menselijke waarden die zij belichamen. Deze referentiepersonen volgen eerst een opleiding en vormen vervolgens groepen die zich richten op zelfpromotie en solidariteit – in het Kirundi: Imigwi yogutererana no gufatana munda (IGG’s). Vanuit deze kernen ontstaan diverse projecten die zowel individueel als van de gemeenschap zijn.

Deze initiatieven zijn ontwikkelingsmodellen die gemakkelijk overdraagbaar zijn omdat ze eenvoudig zijn, stevig verankerd zijn in het milieu, de lokale knowhow, en omdat ze maar in geringe mate afhankelijk zijn van externe steun. Eind 2014 tellen de 2128 IGG’s 18094 gezinnen of 97.400 mensen.

ADISCO biedt ook ondersteuning bij de oprichting van ziekenfondsen, waardoor de gezondheidskosten
voor de inwoners van de collines een collectieve verantwoordelijkheid worden.

In nauwelijks enkele jaren tijd zijn er meer dan 2000 IGG’s opgericht in de vier regio’s waar ADISCO prioritair optreedt: Kirimiro, Buyenzi, Mumirwa en Bugesera. De snelle groei is vaak te danken aan de organische manier van werken. Elk initiatief heeft zijn eigen dynamiek en ritme, afhankelijk van de lokale
opportuniteiten. Wanneer ADISCO deze initiatieven ondersteunt, waakt de organisatie er altijd over dat ze worden bedacht, gedragen en aangedreven door de bevolking zelf, door in de eerste plaats zij die traditioneel uitgesloten zijn van besluitvormingsprocessen – inclusive empowerment -: vrouwen,
jongeren, kansarmen, minderheden te betrekken. Omdat de oorzaken van armoede ook gelinkt zijn aan het beleid dat het lokale niveau overstijgt, werkt ADISCO aan netwerking met andere actoren uit de Burundese civil society, om zo meer te kunnen wegen op structurele ontwikkelingen.

Stilaan zal een nieuwe generatie de fakkel moeten overnemen van de kaderleden die aan de wieg stonden van ADISCO. Dit overgangsproces wordt actief voorbereid, met name aan de Université Populaire Haguruka, een opleidingscentrum waar verantwoordelijken van coöperatieven en ziekenfondsen hun competenties kunnen verfijnen en waar er nieuwe maatschappelijke leidersfiguren
worden opgeleid.

Tot besluit: ADISCO staat voor een totale verandering van perspectief. Het mobiliseren van lokale middelen komt in de plaats van het uitdelen van een extern manna waarvan men oordeelt dat het beantwoordt aan de behoeften van de ‘begunstigden’; actoren van verandering die in hun eigen gemeenschap worden erkend, komen op de voorgrond, eerder dan dat men een beroep doet op al te vaak afstandelijke technische expertise; financiële responsabilisering en autonomie is het streven, en dus niet afhankelijkheid en een afwachtende houding aannemen. In één zin: de actoren nemen hun lot in eigen handen en wachten niet op toevallige externe financiering.

De spectaculaire expansie van dit vernieuwende model is het beste bewijs dat het werkt en dat het is aangepast aan de realiteit op het terrein.

ADISCO

Terug naar KBF Afrika Prijs

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief